Obowiązek informacyjny zgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez naszą jednostkę na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z dnia 2017.09.22 z późn.zm.) w związku z realizacją zadań statutowych wynikających z Uchwały Nr XXVIII / 210 / 97 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiegoz w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim, oraz Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 marca 2011 r. (tekst jednolity) – jest Środowiskowy Domu Samopomocy im. Prof. Jana Władysława Piltza przy ul. Limanowskiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim.

1. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa Państwa dane przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, udziału w zajęciach, imprezach i warsztatach oraz korzystania z zasobów domu i usługi dostępu do internetu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024):

– stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator

Inspektor ochrony danych osobowych:

Zarządzeniem Nr 26/2018 z 14 maja 2018 roku Kierownika ŚDS powołano w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Marka Angowskiego – adres email: marek.angowski@aleksandrowkujawski.pl. do którego można się zwracać z problemami dotyczącymi przetwarzania państwa danych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

W przypadku gdy z form działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim wynika konieczność publikacji wyników uczestników biorących w nich udział, każda osoba powinna zapoznać się z treścią poniższej zgody:

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Limanowskiego 12 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Dla potrzeb propagowania działalności ŚDS w Aleksandrowie Kujawskim mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.