Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 22.02.2019r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI im. prof. Jana Władysława Piltza W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa porządek wewnętrzny w

Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi im.prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim zwany dalej „Domem”, a także związane z pracą obowiązki Domu i jego pracowników.

2. Przy przyjęciu do pracy każdy pracownik winien być zapoznany z niniejszym

regulaminem.

3. Postanowienia regulaminu dotyczą uczestników oraz wszystkich pracowników Domu bez

względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. indywidualnym planie postępowania wspierająco – aktywizującym należy przez to

rozumieć ustalony, odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego

uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w Domu.

2. opiekunie – należy przez to rozumieć opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego uczestnika,

albo inną osobę wskazaną przez uczestnika lub opiekuna prawnego,

3. uczestniku – należy przez to rozumieć przyjęte do Domu osoby z zaburzeniami

psychicznymi, w tym:

a) osoby przewlekle psychicznie chore,

b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także

osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia,

zwłaszcza neurologiczne,

c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze

stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób

czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych

4. zespole wspierająco – aktywizującym – należy przez to rozumieć Kierownika Domu i

pracowników świadczących usługi w Domu.

5. zajęciach klubowych należy przez to rozumieć zajęcia dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz byłych uczestników Domu.

 

§ 3

1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest typem Domu A B C, przeznaczonym dla osób

dorosłych i osób małoletnich powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną,

przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności

psychicznych, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

2. W Domu prowadzone są zajęcia klubowe zwane dalej „klubem”. Organizację zajęć klubowych reguluje zarządzenie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 9 stycznia 2011r na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. Z 2010r Nr 238 poz.1586 z późn zm.)

3. Domem kieruje Kierownik, który jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do

pracowników Domu.

4. Burmistrz Aleksandrowa Kuj. jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Domu wobec,

którego wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

 

II. Ramowy zakres zadań Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 4

1. Dom jest placówką dzienną czynną od poniedziałku do

piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

2. Dom zapewnia oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe

zaburzenia czynności psychicznych, poprzez świadczenie usług:

a) opiekuńczych:

– pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,

– opiekę higieniczną,

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

b) specjalistycznych usług opiekuńczych:

– całokształt spraw zmierzających do rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia

codziennego,

– kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku

– rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań;

3. Celem i obowiązkiem Domu jest:

– organizowanie całokształtu spraw zmierzających do realizacji usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w & 14 pkt 1-8,10 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. Z 2010r Nr 238 poz.1586 z późn zm.)

– kształtowanie wobec uczestników właściwych postaw społecznych, a

zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,

– ochrona godności osobistej i poczucia intymności,

– dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,

– zapewnienie jednego gorącego posiłku w czasie pobytu,

– prowadzenie profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,

– utrzymywanie kontaktów z opiekunami uczestników,

– prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, socjalnego i

innego w zależności od potrzeb

4. Dom w celu realizacji swoich zadań współpracuje z

Urzędem Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, placówkami służby zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami społecznymi i związkami wyznaniowymi, instytucjami i stowarzyszeniami.

5. Korzystanie z usług w Domu jest odpłatne i zgodne z decyzją administracyjną. Opłata za

pobyt stanowi dochód skarbu państwa.

6. Rehabilitacja społeczna uczestników odbywa się zgodnie z indywidualnym planem

postępowania wspierająco – aktywizującego przygotowanym przez Zespół Wspierająco –

Aktywizujący zwany dalej „Zespołem”. Zespół tworzy Kierownik Domu i nadzoruje jego pracę.

W skład zespołu wchodzą: Zastępca Kierownika, który przewodniczy Zespołowi pracownicy pionu terapeutycznego oraz wyznaczeni przez Kierownika Domu pracownicy administracji i obsługi. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych w skład Zespołu wchodzą inni specjaliści.

7. Dom ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z

pobytem w Ośrodku.

III. Wewnętrzna struktura organizacyjna oraz zasady działania.

§ 5

1. Strukturę organizacyjną stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Dom przy oznakowaniu spraw i akt posługuje się symbolem ŚDS.

3. Dom używa pieczęci podłużnej o treści:

Środowiskowy Dom Samopomocy

im. prof. Jana Władysława Piltza

ul. Limanowskiego 12

87-720 Aleksandrów Kujawski

tel. O-54 282 55-80

Dom używa poczty elektronicznej sds98@o2.pl strony internetowej: www.sds-aleksandrow.pl i portalu skocznościowego Facebook .

4. Do obowiązków Kierownika Domu należy:

– bezpośredni nadzór nad realizacją zadań,

– zapewnienie należytej organizacji pracy, sprawności i skuteczności

funkcjonowania Domu w celu realizacji zadań,

– dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych pracowników,

– przydzielenie podległym pracownikom Domu zadań i wytycznych niezbędnych do

prowadzenia działalności,.

– kształtowanie wśród personelu właściwego stosunku do powierzonych zadań,

kultury pracy, zasad gospodarności i rzetelności w pracy,

– reprezentowanie Domu na zewnątrz,

– przyjmuje interwencje i skargi uczestników, analizuje i zapewnia terminową ich

realizację,

– składa informacje i sprawozdania z działalności Domu,

– zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Domu,

– ustala harmonogram pracy podległego personelu,

– powołuje Zespół Wspierająco – Aktywizujący i nadzoruje jego pracę,

wyznacza pracownika, który w czasie jego nieobecności i nieobecności zastępcy kierownika

kieruje Domem i przejmuje jego obowiązki w zakresie działalności bieżącej.

5. Do zadań zastępcy Kierownika należy:

– zastępowanie kierownika w czasie jego nieobecności, przewodniczenie Zespołowi

– organizowanie pracy zespołu,

– zwoływanie posiedzeń zespołu nie rzadziej niż raz w miesiącu,

– sporządzanie protokołów z posiedzeń,

– we współpracy z zespołem opracowywanie indywidualnych planów wspierająco –

aktywizujących, zajęć grupowych i nadzorowanie ich przebiegu,

– kontrolowanie dzienników zajęć,

– opracowanie planu miesięcznego z zakresu zajęć terapeutycznych,

– wyznaczanie asystenta prowadzącego,

– prowadzenie dokumentacji zbiorczej Zespołu,

– organizowanie szkoleń wewnętrznych,

– zgłaszanie zapotrzebowania na materiały terapeutyczne i ich dystrybuowanie oraz

prowadzenie rejestru w tym zakresie,

– utrzymywanie kontaktów z opiekunami uczestników,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

6. Do zadań głównej księgowej należy:

– wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy o finansach

publicznych i rachunkowości,

– w uzgodnieniu z kierownikiem Domu dysponowanie środkami pieniężnymi

zgromadzonymi na rachunkach bankowych,

– prowadzenie dokumentów księgowych, ich kontrolowanie, dekretowanie,

uzgadnianie wyciągów bankowych oraz ich bilansowanie,

– sporządzanie list płac na podstawie listy obecności,

– kontrolowanie naliczania uczestnikom ŚDS opłaty za pobyt,

– dokonywanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, skarbowych

pracowników domu,

– kontrola kasy,

– rozliczanie inwentaryzacji i prowadzenie księgi inwentarzowej,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż,

– odpowiedzialność materialną kontrolują przepisy KP

7. Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

– udzielanie pomocy uczestnikom Domu przy czynnościach związanych ze

świadczonymi usługami opiekuńczymi,

– tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej akceptacji nowo przybyłym uczestnikom,

– stała współpraca z Zespołem Wspierająco – Aktywizującym,

– organizowanie stanowiska pracy dla siebie i uczestników,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

przewodniczącemu Zespołu

– uczestniczenie w pracach Zespołu,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– dbanie o porządek i wygląd pomieszczeń Domu.

8. Do zadań instruktora terapii zajęciowej należy:

– organizowanie stanowiska pracy dla siebie i uczestników,

– prowadzenie zajęć zgodnie z planem,

– prowadzenie dziennika zajęć,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

przewodniczącemu Zespołu,

– uczestniczenie w pracach Zespołu,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania tych przepisów podczas zajęć,

– zgłaszanie zapotrzebowania na materiały terapeutyczne,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– dbanie o porządek i wygląd pomieszczeń w Domu.

 

9. Do zadań:

a) terapeuty należy:

–organizowanie stanowiska pracy dla siebie i uczestników,

– prowadzenie zajęć zgodnie z miesięcznym planem,

– prowadzenie dziennika zajęć,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

przewodniczącemu Zespołu,

– uczestniczenie w pracach Zespołu,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania tych przepisów podczas zajęć terapeutycznych,

– zgłaszanie zapotrzebowania na materiały terapeutyczne,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– dbanie o porządek i wygląd pomieszczeń Domu.

b) logopedy należy:

prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej.

10. Do zadań pedagoga należy:

– organizowanie stanowiska pracy dla siebie i uczestników,

– prowadzenie zajęć zgodnie z miesięcznym planem,

– prowadzenie dziennika zajęć,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

przewodniczącemu Zespołu,

– uczestniczenie w pracach Zespołu,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania tych przepisów podczas zajęć,

– prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

przewodniczącemu Zespołu,

– udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– dbanie o porządek i wygląd pomieszczeń Domu.

11. Do zadań pracownika socjalnego należy:

– prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników Domu,

– prowadzenie dziennika zajęć,

– prowadzenie poradnictwa socjalnego,

– prowadzenie ewidencji uczestników,

– sporządzanie sprawozdań na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej,

– uczestniczenie w pracach Zespołu,

– ubezpieczanie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

– naliczanie uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy opłaty za pobyt na

podstawie decyzji administracyjnej,

– udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,

– prowadzenie zajęć z uczestnikami zgodnie z miesięcznym planem pracy,

– organizowanie stanowiska pracy dla siebie i uczestników,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

przewodniczącemu Zespołu,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania tych przepisów podczas zajęć,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– dbanie o porządek i wygląd pomieszczeń Domu.

12. Do zadań fizjoterapeuty należy:

– prowadzenie zajęć z zakresu usprawniania ruchowego i podtrzymywania

sprawności ruchowej i innych,

– sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad uczestnikami przebywającymi w sali

rehabilitacyjnej,

– dbanie o powierzony sprzęt, zgłaszanie Kierownikowi uszkodzeń sprzętu,

przestrzeganie terminów konserwacji sprzętu,

– przeprowadzanie instruktażu z zakresu umiejętności korzystania ze sprzętu

rehabilitacyjnego i sportowo – rekreacyjnego,

– przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i p.poż ze szczególnym uwzględnieniem

bezpieczeństwa uczestników zajęć rehabilitacyjnych,

– zgłaszanie zapotrzebowania Kierownikowi w celu wyposażenia sali

rehabilitacyjnej i sportowo – rekreacyjnej,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– uczestniczenie w pracach Zespołu,

– prowadzenie zajęć z uczestnikami zgodnie z miesięcznym planem pracy i

harmonogramem zajęć sportowo – rehabilitacyjnych,

– prowadzenie dziennika zajęć,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

przewodniczącej Zespołu,

13. Do zadań pielęgniarki należy:

– utrzymanie kontaktu z pracownikami lecznictwa podstawowego i specjalistycznego dot. stanu zdrowia uczestników,

– organizowanie stanowiska pracy dla siebie i uczestników,

– uczestniczenie w pracach Zespołu,

– prowadzenie zajęć z uczestnikami zgodnie z miesięcznym planem pracy, w tym farmakoterapii,

– prowadzenie dziennika zajęć,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń przewodniczącemu Zespołu,

– odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania tych przepisów podczas zajęć,

– dbanie o porządek i wygląd pomieszczeń Domu.

14. Do zadań psychologa należy:

– uczestniczenie w pracach Zespołu Wspierająco – Aktywizującego,

– prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej,

– prowadzenie obserwacji uczestników zajęć, przekazywanie spostrzeżeń

Zespołowi,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– ponoszenie odpowiedzialności za pobyt uczestników w Domu, sprawowanie

kontroli nad ich pobytem w Domu i poza Domem w godzinach pracy Domu,

– dbanie o porządek i wygląd pomieszczeń Domu,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania tych przepisów podczas zajęć terapeutycznych,

15. Do zadań kierowcy należy:

– przewożenie osób,

– prowadzenie okresowych i innych przeglądów stanu technicznego samochodu,

– przestrzeganie terminów ubezpieczania samochodu i przewożonych osób,

– dbanie o stan techniczny samochodu i utrzymanie go w czystości,

– odpowiedzialność materialna za powierzony samochód,

– wykonanie prac naprawczych i konserwatorskich na terenie Ośrodka,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– dbanie o wygląd terenu wokół budynku,- odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– odpowiedzialność materialna za powierzone materiały o wartości powyżej 500zł do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

IV. Uprawnienia osób przebywających w Domu

§ 6

1. Osoby skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy mają prawo do:

– uzyskiwania pełnej informacji o zasadach przebywania w Domu,

– udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących,

– korzystania z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych,

– korzystania z pomieszczeń,

– korzystania z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego,

– korzystania z gorącego posiłku.

2. Do obowiązków osób przebywających w Domu należy przestrzeganie regulaminu Domu,

w tym:

– przestrzeganie czystości i higieny osobistej,

– dbanie o estetykę Domu i sprzęt będący na wyposażeniu Domu,

– terminowe i regularne uiszczanie należności za pobyt,

– stała współpraca z lekarzem rodzinnym i w zależności od potrzeb lekarzem psychiatrą przestrzeganie terminów wizyt lekarskich.

– uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Dom,

– przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym: poszanowania przekonań,

poglądów i zainteresowań innych osób przebywających w Domu, wzajemnej

życzliwości w stosunku do siebie jak również do obsługi Domu,

– palenie tytoniu może odbywać się w pomieszczeniu wydzielonym, wyznaczonym

przez Kierownika ŚDS.

V. Zasady przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

§ 7

1. Pracownicy Domu wykonują zadania i obowiązki określone w indywidualnym zakresie

czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu. Za ich wykonanie są

odpowiedzialni przed Kierownikiem Domu.

2. Pracownicy wykonując swoje obowiązki służbowe chronią interes państwa, prawa i

słuszny interes uczestników Domu.

3. Pracownicy właściwie i zgodnie z zaleceniami Kierownika Domu kompletują i

przechowują akta i dokumenty na stanowisku pracy.

4. Ściśle przestrzegają zasady określające warunki zachowań wynikające z zasad współżycia

społecznego, które obejmują m.in. uprzejme i taktowne odnoszenie się do

współpracowników, uczestników i przełożonego, dbanie o dobre imię Domu oraz

porządku i dyscypliny pracy w Domu, w tym przepisów w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

5. Pracownikowi nie wolno wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich

obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność.

6. Wstęp i przebywanie pracowników na terenie Domu w stanie po spożyciu alkoholu jest

zabronione.

7. Pracowników obowiązuje zakaz palenia tytoniu

§ 8

1. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo. Okres

rozliczeniowy czasu pracy wynosi 3 miesiące.

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają

indywidualne umowy o pracę.

3. W Domu obowiązuje następujący system pracy:

codziennie od godz.7.30 do 15.30.

4. Normę czasu pracy pracowników pionu terapeutycznego ustala się w odniesieniu do czasu

pobytu uczestników w ŚDS.

5. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin mogą

korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy. Czas rozpoczęcia i

zakończenia przerwy ustalony jest w indywidualnym harmonogramie pracy.

6. Pracownicy Domu zobowiązani są punktualnie rozpoczynać pracę i przed jej

rozpoczęciem podpisać listę obecności, efektywnie wykorzystywać ustalony czas pracy

oraz nie opuszczać miejsca pracy przed jej zakończeniem.

Wyjście pracownika w czasie godzin pracy wymaga zgody Kierownika. Wyjścia powinny

być odnotowane w „zeszycie wyjść służbowych i „ zeszycie wyjść prywatnych”.

7. Kontrolę czasu rozpoczynania i kończenia pracy pracowników Domu przeprowadza Kierownik Domu lub inna wskazana przez niego osoba, sprawdzając listę obecności bezpośrednio rozpoczęciu pracy.

8. Pobyt na stanowisku pracy reguluje indywidualny harmonogram czasu pracy.

9. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż

określone w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

10. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

określone w kodeksie pracy oraz przepisach wykonawczych.

11. Każda nieobecność pracownika planowana na dzień następny powinna być odnotowana w

liście obecności w dniu poprzedzającym ten dzień np. wyjazd służbowy, urlop itp.

12. Kierownik Domu na podstawie ewidencji czasu pracy zarządza potrącenia części

wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku nie doręczenia w

terminie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

13. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się

biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności

zapewnienia normalnego toku pracy, plan urlopu ustala Kierownik Domu.

a) plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu pracownika

zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.

b) na wniosek pracownika w wyjątkowych przypadkach urlop wypoczynkowy może być

udzielony poza planem urlopów.

c) urlop nie wykorzystany zgodnie z planem urlopów należy wykorzystać zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy

d) pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu

wypoczynkowego, zwanego urlopem, którego należy udzielić w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo.

e) na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, z których co najmniej

jedna winna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

14. Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi

przepisami w tym zakresie.

15. Zasady wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

pracowników Domu zgodne są z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych.

16. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje najpóźniej 28 każdego miesiąca w każdego miesiąca na konto osobiste wzkazane przez pracownika

17. Za przejawianie inicjatywy w pracy uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy

może być przyznana nagroda pieniężna.

18. Za naruszanie obowiązujących przepisów dyscypliny pracy, porządku pracy,

obowiązków, regulaminu pracy, przepisów bhp i p. poż. Stosuje się kary wynikające z

kodeksu pracy.

19. Pracownicy Domu zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z

przepisów prawa i przepisów porządkowych.

20. Za wykonane rozmowy telefoniczne o charakterze prywatnym wykazane w bilingu rozmów uiszcza się należność w kasie Domu na podstawie noty księgowej.

21. Pierwszej pomocy przedlekarskiej pracownikom i uczestnikom udzielają przeszkoleni w tym zakresie pracownicy, zgłaszając kierownikowi lub wzywając odpowiednie służby.

22. Kierownik wyznacza pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciw pożarowej i ewakuacji pracowników i uczestników Domu.

23. Uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy dokonuje wyznaczony przez Kierownika pracownik.

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim stanowi podstawę do ustalania szczegółowego

zakresu czynności dla pracowników Domu.

 

§ 10

Przy zmianach personalnych pracowników obowiązuje przekazanie zakresu pracy i

obowiązków.

§ 11

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą z dniem jego podjęcia.