Deklaracja Dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Środowiskowego Domu Samopomocy im. prof. Jana Władysław Piltza w Aleksandrowie Kujawskim www.sds-aleksandrow.pl oraz strony podmiotowej BIP www.sdsak.nbip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

pochodzą z różnych źródeł;

nie można zmienić ich struktury;

zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;

zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie;

nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły;

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang;

Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nie wszystkie obrazy posiadają opisy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  e-mail: biuro@sds-aleksandrow.pl

Kontakt telefoniczny:  542825580

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim mieści się przy ulicy Limanowskiego 12. Dostępny jest dojazd na podwórko od ulicy Cichej.

Korytarze w budynku wyposażone są w poręcze, oraz dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, również szerokość drzwi jak i bezprogowe. Wejścia do wszystkich pomieszczeń Domu dostosowanie są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda do komunikacji między piętrami Domu.

Budynek wyposażony jest w toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się przed wejściem głównym od ulicy Limanowskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacje dodatkowe

  • Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim nie posiada aplikacji mobilnych.
  • Strona internetowa spełnia wymagania WCAG na poziomie AA