Administrator danych – RODO

Obowiązek informacyjny zgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem Danych jest:

SPEKTRUM Janusz Stawski

ul. Słowackiego 1, 87-700 Aleksandrów Kuj.

1. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa Państwa dane przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, udziału w zajęciach, imprezach i warsztatach .

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024):

– stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator